top of page

Brannsikkerhet = Bærekraft!

Oppdatert: 11. feb. 2021

Det snakkes mye om fornybar energiproduksjon og energieffektive løsninger når FNs bærekraftmål står på agendaen, samtidig snakkes det kanskje litt for lite om brannsikkerhet. Skal vi løse klimakrisen og nå bærekraftmålene bør vi vie et større fokus til brannsikkerhet.

Samfunnskostnaden av brann er ca. 1 % av bruttonasjonalprodukt

Den internasjonale foreningen for brannsikkerhetsvitenskap (IAFSS) estimerer at kostnaden av brann i utviklede land utgjør minst 1 % av bruttonasjonalprodukt. For Norges del utgjør det en årlig samfunnskostnad på minst 36 milliarder kroner.

I tillegg til den økonomiske kostnaden estimerer verdens helseorganisasjon (WHO) at det hvert år går 180 000 menneskeliv tapt i brann. Med bakgrunn i dette har vi gjennomgått hvordan fokus på brannsikkerhet kan bidra positivt til å nå åtte av bærekraftmålene:


1. Utrydde fattigdom:

Som nevnt innledningsvis er det estimert at samfunnskostnaden av branner står for over ett prosent av global BNP. Med bakgrunn i det vil en reduksjon i antall branner med 10 % i Norge utgjøre om lag 3,6 milliarder kroner som kan gå til å mer samfunnsnyttige formål, som sammen motvirker fattigdom. På en global skala blir beløpet vesentlig større hvilket understreker den positive økonomiske effekten god brannsikkerhet har.


2. Utrydde sult:

Det brenner mye i landbruket, både i Norge og i verden generelt. Branner i landbruket går utover produksjonsevne og kapasitet, det medfører avbrekk og ofte går større lagre tapt. Surt nedbør fra aske og avgasser fra storbranner og skogbranner kan også forsure dyrkbar mark. Bedre brannsikkerhet i landbruket vil ha en positiv effekt på verdens matforsyningsevne.


3. God helse:

Brann påvirker helse direkte gjennom dødsfall og langvarige skader som har en direkte negativ helseeffekt. I tillegg påvirker utslipp fra større branner luftkvaliteten lokalt, noe som igjen kan ha en negativ helseeffekt på lokalbefolkningen. Brannsikkerhet er derfor synonymt med god helse.


6. Rent vann og gode sanitærforhold:

Utslipp fra branner og slukking påvirker vannkvaliteten direkte, spesielt i mindre utviklede samfunn. Slukking er også svært ressurskrevende på vann og avløpssystemet i byer og lokalsamfunn med svakere infrastruktur. Økt brannsikkerhet vil derfor kunne bidra til å lette trykket samt redusere utslipp.


11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn:

Trygghet og robusthet er ord som gjentas i FNs bærekraftmål for byer og lokalsamfunn. Økt fokus på brannsikkerhet fører til tryggere og mer robuste arbeidsplasser, sosiale arenaer og boliger både i store byer og små lokalsamfunn.


13. Stoppe klimautfordringene:

Brann er en klimautfordring på flere områder. Økt fokus på brannsikkerhet bidrar til å redusere:

  • Luftforurensning i hovedsak i form av CO2 og svart karbon (SLCP- kortlevd klimaforurensende gass), men også andre avgasser fra brennbart materiale.

  • Forurensning av vann fra avfall fra slukkerarbeid og surt nedbør som forsures av avgasser.

  • Ressursbruk, ressursene som kreves for å gjenoppbygge eller reparere brannskadede bygg og eiendeler er som regel langt høyere enn ressursbruken for å sikre de.

14. Livet i havet:

Utslipp fra branner, og spesielt større skogbranner bidrar til å forsure vannkvaliteten i havene. nedfall av aske og surt nedbør kan være svært skadelig for lokale økosystemer. Økt fokus på brannsikkerhet bidrar til å redusere risiko for storbranner med spredning til skogområder (skogbranner) som produserer store mengder aske og avgasser som kan påvirke nærliggende økosystemer i havet.


15. Livet på land:

FNs bærekraftmål 15 går i all hovedsak ut på å beskytte, gjenopprette, sikre og fremme bærekraftig bruk og forvaltning av økosystemer og skogbruk, samt stanse landforringelse og ørkenspredning. Økt fokus på brannsikkerhet bidrar til å redusere risiko for branner med spredning til skogområder og generelt bedre etterlevelse av brannvettregler for skog og friluftsliv. Dette bidrar til både beskyttelse av naturen og reduksjon av landforringelse.
Lenker for spesielt interesserte:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0379711219303509

https://www.sciencedirect.com/journal/fire-safety-journal

bottom of page