top of page

Brannen i Risør skulle aldri skjedd

Natt til 24. februar brøt det ut kraftig brann i trehusbebyggelsen i Risør. Heldigvis bidro et varmesøkende kamera (sen-deteksjon) og sterk innsats fra lokalt brannvesen til at brannen ble stoppet før det ble fullskala bybrann. Brannen skulle imidlertid aldri ha skjedd, da årsaken kunne ha vært forebygget.


Brannen i Risør

Brannen i Risør var nær å bli en bybrann, og grunnet alvorligheten rundt branntilløpet ble det igangsatt umiddelbar etterforskning av branntilløpet. Den 17. mars kom konklusjonen, etter en omfattende og effektiv etterforskning etterforskningen ledet av kriminalteknikere fra Agder politidistrikt, med representanter fra Kripos, branningeniør fra brannvesenet og representant fra el-tilsynet.


– Brannårsaken er med all sannsynlighet en elektrisk feil knyttet til hovedstrøminntaket til sikringsskapet på en av adressene. Slik vi ser det kan ingen huseiere eller leietakere lastes for at det har oppstått en brann på stedet, sier etterforskningsleder i Holt lensmannsdistrikt, Steffen Wam Schneider.


Brannen startet i sikringsskapet som følge av nedsmelting av ledningsisolasjonen som medførte kraftige lysbuer med svært høy varme. Politiet konkluderer med at verken eier eller myndigheter kan klandres og saken er strafferettslig henlagt.


Skulle aldri skjedd

Til tross for at politiet med etterforskningsteam konkluderer med at det ikke har skjedd noe kritikkverdig i saken kunne den enkelt vært unngått. Brannsikkerhetssystemet Active Fire Barrier er laget for å motvirke nettopp denne type branntilløp gjennom tidligfasedeteksjon av gasser fra nedsmelting av komponenter og automatisert strømbrudd og varsling.


Det var el-kontrollør Per Erik Lie som kom opp med idéen og lagde Active Fire Barrier-systemet da han jobbet med termografering av elektriske anlegg. Per Erik så da i første rekke hvor mange bygninger som hadde feil i elanlegget uten at eier eller driftspersonell var klar over dette.


Lenge vært i markedet

Active Fire Barrier systemet har vært i markedet siden 2010 og det er installert over 25 000 systemer på landsbasis, dette høres kanskje mye ut, men det utgjør i realiteten en dråpe i havet av den sikringen som er nødvendig for å forebygge at branner som den i Risør skjer igjen.


– Med bred og landsdekkende tilgjengelighet gjennom grossister og installatørnettverk håper vi at elektrikere og andre faggrupper anbefaler aktivt forebyggende systemer til sine kunder. Det er leit når vi da ser at branner som den i Risør så enkelt kunne vært forebygget i sin helhet, sier daglig leder i sikkerhetsselskapet Tecsafe, Andreas Holskog Larsen.


Kjent problem i forsikringsbransjen

I forsikringsbransjen kjenner de godt til problematikken med el-branner, spesielt i visse næringer som landbruk der hele 2 av 3 branner starter i det elektriske. Derfor tilbyr både If Skadeforsikring og Fremtind Forsikring sammen med Sparebank 1 rabatter ved installasjon av Active Fire Barrier hos kunder innen utsatte bransjer som landbruk. If Skadeforsikring tilbyr også rekalkulasjon av brannforsikringspremien for bedriftskunder generelt.


Hvem er ansvarlige for brannsikkerheten?

Det er vanskelig å peke på en ansvarlig part når slike branner forekommer, men alle har sitt ansvar. Kommune med lokalt brannvesen og Riksantikvaren har et særskilt ansvar når det gjelder tiltak for sikring av tette trehusområder.


Videre er AFB-systemet i dag tilgjengelig for alle landets elektrikere, og elektrikerne har sammen med branntekniske rådgivere og nettselskapene også et ansvar for å aktivt bidra til at brannsikkerheten tas på alvor i bransjen og at gode løsninger kommuniseres til kundene.

bottom of page