top of page

Active Fire Barrier kan spare store samfunnsressurser

Oppdatert: 10. feb. 2021

Brann i ventilasjonsanlegg avverget - kunne blitt storbrann

Tirsdag 20. oktober kunne Vestfold Interkommunale Brannvesen melde om utrykning fra stasjon Tønsberg Kl.00:22 tirsdag etter en automatisk brannalarm fra en bygård i Haakon Gamles gate. Utrykningen ble møtt av kjentmann på stedet og vedkommende viste de rett til lokalene der detektor var utløst. Der var det ingen brann, men tilstedeværelse av røyk. Ved nærmere sjekk av bygget ble det oppdaget brann i et ventilasjonsaggregat på treloftet.


"Vi slokker brannen og kontrollerer bygget med tanke på eventuell spredning via ventilasjonskanalene, sier brannmester Sven Erik Anderssen."


"Vi er svært tilfreds med at detektoren gjorde jobben sin og utløste brannvarslingsanlegget, fordi hadde det tatt fyr i bygningen på loftet kunne det endt med storbrann, avslutter brannmester Sven Erik Anderssen."


Dette er en solskinnshistorie da brannvarslingsanlegget fungerte som det skulle og kompetent brannvesen rykket ut og forhindret videre spredning av brannen som kunne kostet liv og verdier. Likevel kunne hele utrykningen vært unngått.

Kunne unngått utrykning med enkle grep

Branner i ventilasjonsaggregater har ofte sitt utspring i overbelastning av komponenter eller komponentfeil, dette medfører varmgang som over tid antenner filter. Ved elektrisk årsak til varmgangen vil brannsikkerhetssystemet Active Fire Barrier kunne stoppe tilløpet før det bryter ut åpen flamme som medfører større skade og utrykning.


Active Fire Barrier består av svært sensitive detektorer som oppdager branntilløp i tidlig fase (tidligfasedeteksjon). Ved feil i elektriske anlegg eller installasjoner avgis det gasser fra komponentene ved overbelastning. Gassene avgis før åpen flamme og Active Fire Barrier oppdager disse gassene, kutter strømtilførselen og varsler deg om feil i anlegget.


Ved å kutte strømmen stanses varmeutviklingen og branntilløpet blir forhindret. Dermed kan en elektriker rette feilen fremfor en kostnadsfull utrykning og utskiftning. Dette gir sluttbruker økt trygghet og reduserer reparasjonskostnader og nedetid på anlegg, samt sparer samfunnsressurser til utrykning.


Viktig at eieren forstår alvoret

Det er viktig at gårdeier og styret i sameier og borrettslag forstå ansvaret de har med hensyn til brannsikring. I Forskrift om brannforebygging § 4 Kunnskap og informasjon om brannsikkerhet i byggverk fremgår det at "Eieren skal ha kunnskap om bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann."


Videre fremgår det av loven at eieren har en plikt til å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket slik at det minst tilsvarer nivået som fremkommer av de samlede kravene gitt i byggeforskrift 15. november 1984 nr. 1892 eller senere byggeregler.


Moralsk ansvar

Selv om sikkerhetssystemer som Active Fire Barrier og andre brannforebyggende løsninger ikke er pålagt i byggeforskriften forplikter loven eieren å inneha kunnskap om brannforebyggende tiltak. Videre har eieren selv et moralsk og samfunnsmessig ansvar for hvilken risiko en ønsker å utsette bruker og forsikringsselskap for.


Forsikringsselskapet sitter med kostnaden

Siden forsikringsselskapene sitter med de største utgiftene i forbindelse med branner er forsikringsaktørene ofte pådrivere av løsninger som øker brannsikkerheten. If Skadeforsikring gir eksempelvis sine næringskunder rabattert brannforsikringspremie ved installasjon av Active Fire Barrier som et grep for å incentivere eierne til å forebygge brann og øke sikkerheten i sine bygg.

bottom of page